HASTA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [İLKER KOÇAK] (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Veri Sorumlusu, kişisel verileri doğrudan hastanın kendisinden, teşhis ve tedavi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, e-posta, posta, CCTV sisteminden, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, muayenehane içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, size hak ve menfaatler sağlanması, amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

  • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi 
  • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 
  • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
  • Sizlerin kişisel verilerinizi açık rıza ile paylaşmanız
  • Veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması)

III. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.HastaKimlik BilgisiAd-Soyad, TC Kimlik Numarası, Pasaport No, İmza, Uyruk
İletişim Bilgisi Adres (ev/iş), Telefon / Cep Telefonu
Finansal Bilgi Vergi Dairesi/Vergi No
Özel Nitelikli Kişisel Veri Tanı ve Tedavi Bilgisi
Fiziksel Mekan GüvenliğiKamera Kayıtları (CCTV)
Görsel KayıtlarGörüntü
Görsel ve İşitsel KayıtlarGörüntü ve Ses

IV. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

V. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması: Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları, Sağlık Bakanlığı, vergi dairesi, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, sosyal medya hesaplarımıza erişim sağlayan kullanıcılarla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, adli bilişim uzmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlarla, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. Ayrıca;

  • Hasta adına düzenlenen fatura bakımından vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için muhasebe ve vergi dairesi ile, 
  • Tıbbi hizmetlerimizin tanıtılması amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlayan üçüncü kişilerle, 
  • Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi’yle veri paylaşımı zorunluluğu uyarınca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

VI. İlgili Kişinin Hakları: Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için https://ilkerkocak.com.tr/kvkk/ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.

AYDINLATMA BEYANI

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirmeyi anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim :

Tarih :İmza :

tr_TRTurkish