KAMERA KAYIT AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [İlker Koçak] (“Veri Sorumlusu”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu’nun muayenehanesinde (“muayenehane” olarak anılacaktır) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir. Video gözetim sistemi, bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması, işyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması) amaçlarıyla ve hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Muayenehanede bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması
 • Muayenehanenin güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Veri Sorumlusu’nun ve Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Yangın ve benzeri afetlerin önlenmesi
 • İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Muayenehane güvenliğinin sağlanması, iş yeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir. Ayrıca;

 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri,
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılması söz konusudur.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için https://ilkerkocak.com.tr/kvkk/ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.

tr_TRTurkish